برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

26 بهمن 1396
09:15-10:45

26 بهمن 1396
11:00-12:30

0

ریال
نویسنده

1,000,000

ریال
دانشجویان بدون ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر)

1,000,000

ریال
دانشجویان با ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر)

1,000,000

ریال
متخصصان، پژوهشگران و کارشناسان بدون ارائه مقاله

2,500,000

ریال
ثبت‌نام گروهی (5 نفر و بیشتر) به ازاء هر نفر

1,800,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
ظرفیت: 40
شرکت کنندگان: 8
مهندس ایوب عادلی

26 بهمن 1396
09:15-10:45

26 بهمن 1396
11:00-12:30

0

ریال
نویسنده

1,000,000

ریال
دانشجویان بدون ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر)

1,000,000

ریال
دانشجویان با ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر)

1,000,000

ریال
متخصصان، پژوهشگران و کارشناسان بدون ارائه مقاله

2,500,000

ریال
ثبت‌نام گروهی (5 نفر و بیشتر) به ازاء هر نفر

1,800,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
ظرفیت: 40
شرکت کنندگان: 29
Prof. Marcus Aldén

26 بهمن 1396
13:30-15:00

26 بهمن 1396
15:30-17:00

0

ریال
نویسنده

1,000,000

ریال
دانشجویان بدون ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر)

1,000,000

ریال
دانشجویان با ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر)

1,000,000

ریال
متخصصان، پژوهشگران و کارشناسان بدون ارائه مقاله

2,500,000

ریال
ثبت‌نام گروهی (5 نفر و بیشتر) به ازاء هر نفر

1,800,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
ظرفیت: 40
شرکت کنندگان: 13
Prof. Philip de Goey

26 بهمن 1396
13:30-15:00

26 بهمن 1396
15:30-17:00

0

ریال
نویسنده

1,000,000

ریال
دانشجویان بدون ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر)

1,000,000

ریال
دانشجویان با ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر)

1,000,000

ریال
متخصصان، پژوهشگران و کارشناسان بدون ارائه مقاله

2,500,000

ریال
ثبت‌نام گروهی (5 نفر و بیشتر) به ازاء هر نفر

1,800,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
ظرفیت: 40
شرکت کنندگان: 14
مهندس سهیلا خوشنویسان - دکتر میثم ریاحی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.