مقالات در زمینه‌ها و شاخه‌های متنوع علمی- کاربردی و صنعتی با محورهای ذیل دریافت خواهد شد:


     1- تئوری سوخت و احتراق

     2- سوخت و احتراق صنعتی

     3- روش های تجربی در احتراق

     4- فناوری های نوین سامانه های احتراقی

     5- احتراق سوخت های زیستی

     6- موتورهای درون سوز

     7- سیستم های پیشرانش

     8- ایمنی، آلاینده ها و اثرات زیست محیطی احتراق

     9- حریق: دلایل، نحوه مدلسازی و اطفاء

     10- احتراق جریان های مافوق صوت و انفجار

     11- سوخت و احتراق در بخش تجاری و مسکونی

     12- مدیریت و اقتصاد در زمینه سوخت و احتراق