آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1396-10-13
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1396-10-26
تاریخ شروع کنفرانس
1396-11-24
تاریخ پایان کنفرانس
1396-11-25