مدرسان: مهندس سهیلا خوشنویسان - دکتر میثم ریاحی

 

سرفصل‌ها:

بخش اول: انرژی و محیط زیست

بخش دوم: مطالعات اجتماعی در خصوص مصرف سوخت

بخش سوم: احتراق

بخش چهارم: پایش دودکش از طریق اندازه گیری پارامترهای مؤثر در احتراق

بخش پنجم: معرفی مشعل های گازسوز دمنده دار خودکار

بخش ششم: دمپر

بخش هفتم: معاینه فنی و بررسی عملکرد احتراق در سیستم‌های حرارت مرکزی در کشورهای مختلف اروپایی

بخش هشتم: موتورخانه در ایران

بخش نهم: معاینه فنی موتورخانه در ایران

بخش دهم: نتایج معاینه فنی موتورخانه‌های ساختمان‌های دولتی شهر تهران