شورای سیاستگذاری

دکتر محمود فتوحی

دکتر محمود فتوحی

رئیس همایش
fotuhisharif.edu
رئیس دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدحسن سعیدی

دکتر محمدحسن سعیدی

دبیر همایش
samansharif.edu
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر وحید حسینی

دکتر وحید حسینی

دبیر علمی
vhosseinisharif.edu
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر امیر مردانی

دکتر امیر مردانی

دبیر اجرایی
amardanisharif.edu
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی هوافضا