شورای سیاستگذاری
دکتر محمود فتوحی
رئیس همایش
رئیس دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: fotuhi [at] sharif.edu
دکتر محمدحسن سعیدی
دبیر همایش
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی مکانیک
پست الکترونیکی: saman [at] sharif.edu
دکتر وحید حسینی
دبیر علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی مکانیک
پست الکترونیکی: vhosseini [at] sharif.edu
دکتر امیر مردانی
دبیر اجرایی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی هوافضا
پست الکترونیکی: amardani [at] sharif.edu