کلیه نویسندگان محترم که مقالات آنها برای ارائه به صورت شفاهی یا پوستری پذیرفته شده است، موظف به تکمیل فرم تعهدنامه عدم چاپ مقاله می باشند.


برای دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید. 


دانلود فرمت ارائه مقالات بصورت شفاهی


دانلود فرمت ارائه مقالات بصورت پوستری


*فایل تکمیل شده ارائه مقالات را به پست الکترونیک کنفرانس به آدرس fcci@sharif.edu ارسال فرمایید.

**آخرین مهلت ارسال برای مقالات پذیرفته شده به صورت پوستری 10 بهمن ماه و برای مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی 15 بهمن ماه می‌باشد.