این میزگردها با حضور صاحبنظران از دانشگاه‌ها، صنایع مرتبط با فراوری سوخت، مشعل و کوره وسازمانهای اجرایی به منظور بحث و تبادل نظر در موضوعات راهبردی ذیل برگزار خواهد شد:

  1. نقد برنامه های توسعه صنعتی کشور در زمینه سوخت و احتراق
  2. نقشه راه سوخت و احتراق  در دنیا و ایران
  3. راهبرد سوخت و احتراق و بحران انرژی
  4. قوانین و استاندارد‌های سطح آلایندگی دستگاههاو تجهیزات سوخت، احتراق و آلایندگی  و وابستگی آن به سطح فناوریها