برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

نویسنده

قبل از
1396-10-30

3,500,000

ریال
بعد از
1396-10-30

4,000,000

ریال

دانشجویان بدون ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر)

قبل از
1396-10-30

2,500,000

ریال
بعد از
1396-10-30

3,000,000

ریال

دانشجویان با ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر)

قبل از
1396-10-30

3,000,000

ریال
بعد از
1396-10-30

3,500,000

ریال

متخصصان، پژوهشگران و کارشناسان بدون ارائه مقاله

قبل از
1396-10-30

3,500,000

ریال
بعد از
1396-10-30

4,000,000

ریال

ثبت‌نام گروهی (5 نفر و بیشتر) به ازاء هر نفر

قبل از
1396-10-30

2,500,000

ریال
بعد از
1396-10-30

3,000,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.