برای دریافت مقالات "هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران" به سایت انجمن احتراق ایران به آدرس http://ici.org.ir مراجعه و یا کلیک فرمایید.