کارگاه‌های تخصصی آموزشی با حضور متخصصان داخلی و خارجی در زمینه دانش و فناوریهای جدید سوخت، احتراق و محیط زیست به صورت نظری و عملی در روز های کنفرانس برگزار خواهند شد.


(عناوین و نحوه ثبت‌نام در کارگاه‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.)