چاپ مقالات برتر در نشریه علمی و پژوهشی سوخت و احتراق
1396-09-13
چاپ مقالات برتر در نشریه علمی و پژوهشی سوخت و احتراقمقالات برتر "هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران" جهت داوری و چاپ به نشریه علمی و پژوهشی سوخت و احتراق ارسال خواهند شد.